Motionsklubben OUH

Klubbens årsregnskab
2021

Formand:KennethPoulsen

Revisor:Palle Kaehne

Motionsklubben OUH Odense CVR.nr. 27 76 75 83

Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Årsregnskab for 2021

 

Bestyrelsens Påtegning

Bestyrelsen bekræfter hermed at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabspraksis: Det er vores opfattelse at, regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 12 2021. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen for Motionsklubben OUH 23. marts 2022
 

Revisors Påtegning

Ved udført revision af årsregnskab 2021 er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billide af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Palle Kaehne 17. marts 2021

Resultatsopgørelse 1. januar til 31. december

Indtægter

Kontingenter
Diverse indtægter
Indtægt ved salg
Renteindtægter og udbytte
Kompensation hjælpepakker og DGI
Kursregulering

Indtægter i alt

Udgifter

Medlemsfest
Driftsudgifter – medlemmer (1)
Lokaleudgifter (2)
Inventarudgifter (3)
Personaleomkostninger (4)
Administrationsomkostninger (5)
Kursregulering
Renteudgifter

Udgifter i alt

Årets resultat (underskud)

2021

798.428
40.369

5.322
333.119


1.177.238

2021

2.723
124.245
26.072
547.790
860.872
211.544
33.135
150

1.806.53

-629.293

2020

1.027.569
52.021
0
15.925
289.444
0

1.384.959

2020

11.990
122.938
43.072
329.710
1.190.005
279.455
547
84

1.977.801

-592.842

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver

Omsætningsaktiviter

Debitorer
Kasse
Indestående Danske Bank
Investeringsbeviser korte og lange obligationer
Deponeringskonto Dagrofa

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Passiver

Egenkapital (6)

Kortfristet gæld

Revisor og bogføring, hensat
Skyldige omkostninger
Mellemregning massører
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Hensat feriepengeforpligtelse

Kortfristet gæld i alt

Passiver i alt

2021

Omsætningsaktiviter

20.918
6.000
741.894
1.167.727
30.000

1.966.539

1.966.539

2021

1.598.535

 

14.000
43.467
136.595
97.357
23.239
2.067
5.304
45.974

173.941

1.966.539

2020

Omsætningsaktiviter

4.708
6.000
1.367.187
1.200.861
30.000

2.608.756

2.608.756

2020

2.227.828

 

14.000
1.120
141.283
138.838
33.339
1.451
4.923
45.974

380.928

2.608.756

Noter til regnskab

1 Driftsudgifter - medlemmer

Musik-Koda
Køb af diverse til videresalg
Varekøb til automater
Leje af baner – eksterne faciliteter
Div. til arrangementer
Diverse/grafiske ydelser m.m.
Tidsskrifter

Driftsudgifter – medlemmer i alt

2 Lokaludgifter

Vedligeholdelse lokaler
Rengøring

Lokaludgifter i alt

3 Inventarudgifter

Småanskaffelser motionsmaskiner
Småanskaffelser i øvrigt
Reparation og vedligeholdelse maskiner
Servicekontrakt Mediesport

Inventarudgifter i alt

4 Personaleomkostninger

Lønninger
Erhvervsst. Lønkompensation
Forligsaftale
Fremmed hjælp
ATP
AER, AES, FIB og Barsel m.m.
Kørsel- og skattefrie godtgørelser
Arbejdstøj
Kursus og rejseudgift
Gaver m.m.
Øvrige personaleudgifter

Personaleomkostninger i alt

5 Administrationsomkostninger

Annoncer
Kontorartikler
Småanskaffelser
Porto og gebyrer
Telefon
Dataløn
EDB-omkostninger
Forsikringer
Abonnement PBS, Exorlive, DGI m.m. 
Bogføring og revisor
Advokat 
Instruktørmøder
Bestyrelsemøder m.m.

Administrationsomkostninger i alt

5 Administrationsomkostninger

Saldo primo
Årets resultat

Egenkapital i alt

2021

12.207
3.946
13.202
80.948
3.978
6.182
3.782

124.245

2021

7.553
18.519

26.072

3 Inventarudgifter

422.355
94.823
30.612
0

547.790

4 Personaleomkostninger

1.167.786
-392.775
0
11.740
8.064
12.521
9.699
11.810
3.083
549
28.395

860.872

5 Administrationsomkostninger

3.859
2.670
233
4.468
16.341
7.090
69.184
4.145
40.763
27.205
0
19.913
15.673

211.544

6 Egenkapital

2.227.828
-629.293

1.598.535

2020

13.534
4.675
17.412
70.665
12.444
2.519
1.689

122.938

2020

21.467
21.605

43.072

3 Inventarudgifter

221.195
90.726
15.914
1.875

329.710

4 Personaleomkostninger

1.031.236

70.000
1.418
6.812
7.967
9.262
34.048
955
500
27.807

1.190.005

5 Administrationsomkostninger

7.411
5.143
23.328
1.921
10.915
6.416
87.865
11.546
62.482
20.700
15.000
19.165
7.563

279.455

6 Egenkapital

2.820.670
-592.842

2.227.828

Text for pop up