Motionsklubben OUH

Klubbens årsregnskab
2021
Massage

Formand:KennethPoulsen

Revisor:Palle Kaehne

Motionsklubben OUH Odense CVR.nr. 27 76 75 83

Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Årsregnskab for 2021

 

Bestyrelsens Påtegning

Bestyrelsen bekræfter hermed at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabspraksis. Det er vores opfattelse at, regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 12 2021. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen for Motionsklubben OUH 23. marts 2022
 

Revisors Påtegning

Ved udført revision af årsregnskab 2021 er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billide af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Palle Kaehne 17. marts 2021

Resultatsopgørelse 1. januar til 31. december

Indtægter

Udført arbejde

Indtægter i alt

Udgifter

Personaleomkostninger (1)
Fremmed assistance
Forbrug diverse (massagecreme)
Småanskaffelser
Administrationsomkostninger (2)

Udgifter i alt

Årets resultat (underskud)

2021

204.944

204.944

2021

173.541
8.528
2.463
875
5.059

190.466

14.477

2020

237.760

237.760

2020

191.418
41.415
0
875
7.506

241.214

-3.454

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver

Omsætningsaktiviter

Tilgodehavende
Mellemregning Odense

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Passiver

Egenkapital (3)

Kortfristet gæld

Revisor og bogføring, hensat
Skyldige omkostninger
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldige feriepenge

Kortfristet gæld i alt

Passiver i alt

2021

Omsætningsaktiviter

42.901
136.595

179.796

179.496

2021

170.477

 

2.000
0
5.096
1.137
786

9.019

179.496

2020

Omsætningsaktiviter

33.406
141.282

174.688

174.688

2020

155.999

 

2.000
10.150
4.687
1.039
813

18.689

174.688

Noter til regnskab

1 Personaleomkostninger

Lønninger

Personaleomkostninger i alt

2 Administrationsomkostninger

Bogføring og revisor

Administrationsomkostninger i alt

3 Egenkapital

Saldo primo
Årets resultat

Egenkapital i alt

2021

173.541

173.541

2021

5.059

5.059

3 Inventarudgifter

155.999
14.477

170.476

2020

191.418

191.418

2020

7.506

7.506

3 Inventarudgifter

159.453

-3.454

155.999

Text for pop up