Motionsklubben OUH

Klubbens vedtægter

§ 1

1.
Foreningens navn er Motionsklubben OUH. Foreningens hjemsted er Odense
Universitetshospital (OUH). Foreningen er stiftet den 3. maj 1995.

2.
Foreningens formål er, at drive et motionscenter på OUH med et bredt og varieret udbud af aktiviteter inden for fitness, sport og velvære med henblik på at fremme lysten til motion samt styrke sundheden blandt medlemmerne.

3.
Redskaber og øvrigt udstyr er foreningens ejendom.

§ 2

1.
Som medlem kan optages:
– Alle med regelmæssig gang på OUH’s område og som har ansættelsesmæssig tilknytning til OUH, Region Syddanmark, Syddansk Universitet i Winsløvparken.
– Studerende med uddannelsesmæssig tilknytning til OUH.
– Ansatte der går på efterløn/ pension.
– Pårørende som kommer langvejs fra og opholder sig på Patienthotellet over længere tid.
– 2 familiemedlemmer med samme bopæl som den fastansatte kan opnå
medlemskab. Der kan maksimalt indgå 100 personer i denne ordning.
– Børn fra 11 år kan træne som familiemedlem ifølge med en voksen.
– Ansatte og studerende på orlov fra ansættelsesforhold eller studie.
– Ansatte i Motionsklubben er medlem i forbindelse med deres ansættelse og kontingentfritaget.

2.
Indmeldelse skal ske ved personlig henvendelse.

3.
Udmeldelse Skal ske skriftligt.

4.
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen

5.
Medlemmerne er til enhver tid underlagt de medlemsbetingelser og ordensregler, der er gældende i MOUH. Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem, som overtræder dette.

§ 3

1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter, heraf maksimalt et medlem, som kan vælges ind fra gruppen familiemedlemskab.

2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de til rådighed stillede lokaler til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt til formålet og holdes i forsvarlig stand.

3.
For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, skal der være mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til stede.

4.
Bestyrelsesmedlemmer med minimum 5 års anciennitet opnår VIP-medlemskab med ret til livslang kontingentfrihed.

5.
Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i MOUH er kontingentfritaget medlemmer af MOUH gennem deres ansættelsesperiode.

§ 4

1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årkasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 2 suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år. Alle medlemmer over 18 år, bestyrelsesmedlemmer og instruktører er valgbare til bestyrelsen.

2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i foråret. Indkomne forslag, herunder kandidaturer til poster i bestyrelsen, skal være indleveret til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag skal offentliggøres senest 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

3.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og fristen er 2 uger.

4.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

5.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Regnskabsaflæggelse

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor og suppleant

10. Eventuelt

6.
Foreningen tegnes af formand og kasserer. Alle forslag, der er til behandling, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Valg til bestyrelsen finder ligeledes sted ved simpelt stemmeflertal.

7.
Ved ordinær og ekstraordinær generalforsamling har følgende stemmeret: Medlemmer over 18 med et aktivt medlemskab. Ved familiemedlemskab er der kun en fra husstanden, som har stemmeret.

8.
Medlemmer skal møde personligt op ved generalforsamlingen for at kunne afgive gyldig stemme. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

§ 5

1.
Foreningens budget/regnskab følger kalenderåret.

2.
Der foretages årligt revision af regnskab.

3.
Foreningens bestyrelse eller medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser eller midler. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.

§ 6

1.
Foreningens opløsning.
Kan finde sted på 2 af hinanden følgende, ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og kun hvis minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

2.
Ved opløsning af foreningen  overdrages foreningens midler til sundhedsfremmende formål. Konkrete forslag til og beslutning om overdragelse overskydende midler, besluttes på den generalforsamling hvor foreningens opløsning vedtages.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i marts 2022.

Text for pop up